Alimentació i Hostaleria. Pla de Control de Plagues

Consultoria alimentaria barcelona
Autocontrol plagas

La producció d’aliments segurs per al consum humà requereix de bones pràctiques per a evitar la introducció d’agents perillosos.

Per a assegurar aquestes condicions s’estableixen recomanacions, recollides en el prerequisits.

Rains control de Plagues realitza Plans de control de plagues i altres animals indesitjables sota les premisses recollides en els prerequisits elaborats per  l’Agència de Protecció de la Salut.

El Programa o Pla de control de plagues s’aplica a les diferents dependències que conformen l’edifici o instal·lacions en les que volem aplicar o implantar un sistema de vigilància d’animals indesitjables, incidint en aquelles àrees o punts que requereixin un major control per ser zones més sensibles a la presència d’organismes plaga o que afavoreixin la seva presència o entrada cap a les instal·lacions.

 

APPCC

El control de plagues es du a terme tenint molt present el Control Integrat de Plagues (CIP); és a dir, incentivant el caràcter de les inspeccions i assessorament per a aconseguir evitar una potencial invasió d’organismes indesitjables, que poden originar una plaga. A través de mesures preventives físiques i mecàniques, abans de decantar-se per una opció curativa d’actuació química, en aquest cas, sempre serà dirigida i el més específica possible, utilitzant biocides de toxicitat baixa i facilitant al client les mesures de seguretat a tenir en compte abans, durant i després de la esmentada actuació.

Tots els productes emprats estan inscrits en el Registre Oficial de Productes Biocides.

Amb l’objectiu de prevenir, reduir o controlar possibles Perills i Punts de Control Crítics, derivats de la nostra activitat, disposem d’un protocol d’actuació.

Aquest protocol es fonamenta en els següents punts:

Totes les estacions de control estaran fabricades de plàstic resistent i el seu tancament serà de seguretat, evitant la disseminació o pèrdua dels productes ubicats en el seu interior.

Aquestes s’ubicaran en llocs adequats per al control de la plaga i la activitat pròpia de l’empresa.

Cada estació anirà identificada, en la seva part exterior, amb un quadre informatiu en el que figurarà nom i número de telèfon de Rains Control de Plagues, el número d’estació, calendari d’inspeccions, pictograma corresponent del producte ubicat en el seu interior i número de telèfon del Institut Nacional de Toxicologia.

Tots els punts de control d’insectes i rosegadors instal·lats estaran senyalitzats amb un adhesiu de punt de control, que assenyalarà la seva posició i numeració l’interior de les instal·lacions.

Així mateix, aquests estaran numerats i la seva posició figurarà en el plànol d’ubicació d’estacions de control, adjunt en el dossier DDD del client.

En el primer servei es farà entrega al client del dossier DDD amb tota la informació necessària: registre d’empresa, carnets de capacitació dels operaris, pla d’actuació de plagues, plànols amb la ubicació dels punts de control, fitxes de seguretat i registre dels productes, certificats dels tractaments i els informes post tractament, si fos el cas.

Es farà entrega al client dels resultats de les inspeccions de control de plagues al finalitzar cadascun dels serveis. En aquest document s’hi detallen les actuacions realitzades per els nostres tècnics aplicadors, presència d’animals indesitjables, tendències de creixement o distribució de la plaga a l’interior de les instal·lacions i valoració de les possibles actuacions, mesures preventives o correctores recomanades.

Els punts citats anteriorment podrien variar en funció de les característiques de producció o prerequisits del client.

Rains Control de Plagues s’ajusta als Sistemes d’Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics imprescindibles per la qualitat i seguretat alimentària.