Desinfeccions a Barcelona

Desinfeccions a Barcelona

Els microorganismes poden causar problemes sanitaris i econòmics.
La desinfecció és una tècnica de sanejament inespecífica que té com a finalitat la destrucció de microorganismes.
Existeixen molts tipus de microorganismes, protozous, fongs, algues, bacteris i virus.
Poden causar problemes sanitaris (intoxicacions, malalties infeccioses i al•lèrgies) directament per la presència d’aquests microorganismes o indirectament, per l’existència de toxines generades per aquests i danys econòmics (alteracions d’aliments, corrosions en materials, etc.).
Els nivells de risc poden augmentar en funció del nombre de microorganismes, nombre de persones exposades i individus sensibles, presència de microorganismes patògens i gravetat de les malalties transmeses.

Es tracta de mantenir els nivells de contaminació microbiana dins dels límits microbiològics considerats acceptables, des del punt de vista teòric-sanitari, en funció del risc que representa en cada cas sobre l’activitat que es realitza en el lloc concret. La desinfecció és una mesura recomanada en col•legis, hospitals, indústries alimentàries, granges, etc.
Tots els productes utilitzats en les Desinfeccions estan inscrits en el registre oficial de productes biocides i totes les analítiques són realitzades en un laboratori independent i registrat.
Posem a la seva disposició la nostra experiència i coneixements per a la resolució de qualsevol problemàtica relacionada amb la presència de microorganismes.

Per determinar les actuacions idònies, en cada cas, dissenyem un protocol d’anàlisi consistent en, un protocol de mostreig (mostreig d’aire i superfícies) i la lectura i interpretació dels resultats.

En funció d’aquests resultats es dissenya un Pla d’Actuació específic, mitjançant l’aplicació d’un producte Desinfectant amb la tècnica d’aplicació requerida per a cada cas.